Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.056,00 € που αφορά την εργασία «Καθαρισμού παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας».

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.056,00 € που αφορά την εργασία «Καθαρισμού παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας».

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 320/2016

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.056,00 € που
αφορά την εργασία «Καθαρισμού παραλιών
του Δήμου Σαλαμίνας».
Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η
του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ.,
συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα
από την υπ’ αριθ. 18506/31-8-2016 τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου αυτής
ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75
του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία επτά (7) εκ των μελών
της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν.μέλος)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν.μέλος)
Η Οικονομική Επιτροπή ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ κάνει δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος.
Αρχίζοντας τη Συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΙΣΙΔΩΡΑ
ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας
διάταξης που αφορά την εργασία: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.056,00 € για τον
«Καθαρισμό παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας».
Ο λόγος του κατεπείγοντος έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου η
οποία ετίθετο σε άμεσο κίνδυνο, λόγω των πολλαπλών λειτουργικών προβλημάτων.
Στη συνέχει υποβάλλει στο Σώμα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής:
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση (ψήφιση ) πίστωσης
ποσού 24.056,00 € που αφορά την εργασία «Καθαρισμού παραλιών του Δήμου
Σαλαμίνας».
Με την από 09–08 -2016 πρόταση ανάληψη δαπάνης ζητήσαμε τη διάθεση
(ψήφιση ) πίστωσης ποσού 24.056,00 € για την κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την εργασία «Καθαρισμού παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας».
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 20-6234.020 του προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 στον οποίο και έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση, τον Ν. 3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν. 3861/2010
(πρόγραμμα Διαύγεια) ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 με αρ. Απόφ.Π1/3306 παρ. 14.1
υπουργού Οικονομίας .
Η Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 6 υπέρ,
Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.056,00 € ( είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι €) για
την εργασία «Καθαρισμού παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6234.020 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.
Ο Δημ. Σ/λος κ. Καπετανάκης Γρηγόριος δήλωσε παρών.
Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν.μέλος)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αν.μέλος)
Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Σαλαμίνα 5 -9-2016
Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Facebook Σχόλια
Categories: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

About Author